Ana Sayfa | İletişim  
      Bağımlılık Profil İndeksi  
 
 
BAPİ Risk Tarama Formu (BAPİRT)

BAPİ risk tarama ölçeği (BAPİRT), alkol-madde kullanıcısının risk düzeyini saptamak amacıyla geliştirilmiştir. alkol ve madde olmak üzere iki ölçekten oluşur. Her iki ölçek 6 sorudan oluşur. Sadece yetişkinlere yöneliktir.

BAPİRT ile risk düzeyi saptanan olgularda derinlemesine bir değerlendirme yapmak gerekir.

BAPİRT-Alkol ve Madde ölçeği ile uygulama yönergelerini indirmek için tıklayın

Aşağıdaki bilgilerin dışında daha geniş bilgi edinmek için...

BAPİ uygulama rehberini indirmek için tıklayın

Psikometrik özellikler

BAPİRT-Madde psikometrik özellikleri

Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.88'dir. Madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.86 -0.89 arasında saptanmıştır.

Açıklayıcı faktör analizinde özdeğeri 1’den büyük 1 faktör elde edilmiştir ve toplam varyansın %64.7'sini açıklamaktadır.

BAPİRT-Maddenin diğer ölçekler ile korelasyonuna bakıldığında; BAPİ ile 0,96; DUDİT ile 0,89; DAST ile 0,81 bulunmuştur. Tüm korelasyonlar istatiksel olarak p<0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

DUDIT temel alındığında BAPİRT 4 puan için kesme noktasında eğri altında kalan alan (AUC) 0.97, duyarlılık %91.7, özgüllük 92.3; PPV %86.8, NPV %95.2 olmaktadır.

BAPİRT-Alkol psikometrik özellikleri

Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.7'dir. Madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.64 -0.69 arasında saptanmıştır.

Açıklayıcı faktör analizinde özdeğeri 1’den büyük 2 faktör elde edilmiştir ve toplam varyansın %66'sını açıklamaktadır.  Alkol kullanım sıklığı ve mikatarını değerlendirin ilk 3 soru bir faktörde yer alırken diğer sorular ikinci faktörde yer almıştır.

BAPİRT-Alkolün diğer ölçekler ile korelasyonuna bakıldığında; BAPİ ile 0,94; AUDİT ile 0,92; CAGE ile 0,78 bulunmuştur. Tüm korelasyonlar istatiksel olarak p<0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

AUDIT temel alındığında BAPİRT-Alkol için 3 puan için kesme noktasında eğri altında kalan alan (AUC) 0.98, duyarlılık %98.5, özgüllük 83.6; PPV %87.8, NPV %98 olmaktadır.

CAGE temel alındığında BAPİRT alkol için 3 puan için kesme noktasında eğri altında kalan alan (AUC) 0.94, duyarlılık %93.8, özgüllük 72.5; PPV %78, NPV %91.8 olmaktadır.

Normlar

Alkol ölçeği için: toplam puanı 3 veya üstü ise kişi YÜKSEK RİSK kapsamında değerlendirilmelidir.

Madde Ölçeği için: yanıtların toplam puanı 4 veya üstü ise kişinin madde kullanım düzeyi YÜKSEK RİSK olarak değerlendirilmelidir (M1 ve M6 arasındaki sorulara verilen yanıtları toplayın. M7 sorusunu toplama katmayın).

Kodlama ve veri girişi

Yanıt seçenekleri 0-1-2 olarak kodlanmalıdır.  Kodlamaya 1'den başlamayınız.

Hesaplama

Ölçek itemleri, kendi içinde toplanarak hesaplama yapılmaktadır.

Kaynak

Study On Development, Validity And Reliability Of A Risk Screening Questionnaire For Alcohol And Drug Use. Ogelk K, Koç Ceren, Görücü S. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. Baskı aşamasında

Bağımlılık Profil İndeksi Risk Tarama Ölçeğinin (Bapirt) Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması. Ogelk K, Koç Ceren, Görücü S. 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Edirne. 10 nolu poster bildiri. 2015

Bağımlılık Profil İndeksi’nin (BAPİ) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenilirliği.  Ogel K, Evren C, Karadağ F, Gurol T. Defne. Türk Psikiyatri Dergisi (2012). 23(4):264-273.

 BAPİ

 BAPİ Klinik formu

  BAPİ Kısa formu

 BAPİ Ergen formu

 BAPİ İnternet formu

 

 

 

 

Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2012 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim