Ana Sayfa | İletişim  
      Bağımlılık Profil İndeksi  
 
 
BAPİ İnternet Formu (BAPİNT)

Bilgisayar bağımlılığı, sanal bağımlılık olarak da adlandırılan internet bağımlılığı henüz tam olarak sınıflandırılmış bir tanı kategorisi değildir. İnternet bağımlılığı ile ilgili olarak bazı ölçekler geliştirilmiştir. Ancak bu ölçeklerin önemi bir kısmı bağımlılık kavramı ve literatürüne uygun değildir.

BAPİNT bağımlılık tanımına daha iyi uyan ve klinik amaçlarla kullanılabilecek internet bağımlılığını ölçen bir ölçektir. 18 sorudan oluşur. Sorular son 3 ayı sorgulamaktadır.

BAPİNT, lise ve üniversite öğrencilerinde kullanılabilir, her iki popülasyonda geçerli ve güvenilir olduğu gösterilmiştir.

BAPİNT'in 2 sorudan oluşan bir tarama formu da vardır. Her ikisi de özbildirim ölçeğidir.

BAPİNT formunu indirmek için tıklayın

BAPİNT kısa formunu indirmek için tıklayın

Aşağıdaki bilgilerin dışında daha geniş bilgi edinmek için...

BAPİ uygulama rehberini indirmek için tıklayın

Psikometrik özellikler

Tüm ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.88 ve alt boyutların Cronbach alfa katsayıları 0.64-0.77 arasında bulunmuştur. Madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.44-0.68 arasında saptanmıştır.

Tekrar test korelasyonu tüm ölçek için 0.85 (p<0.01) bulunmuştur. Açıklayıcı faktör analizinde özdeğeri 1’den büyük 4 faktör elde edilmiştir ve toplam varyansın %57.4’ünü açıklamaktadır (Tablo 2). BAPİNT ile internet bağımlılık ölçeği arasında korelasyon katsayısı 0.81 (p<0.01) bulunmuştur. 

Tarama formu

Tarama formu olarak kullanmak için 2 soru seçilmiştir. Seçilen "İnternet kullanım süresi" ile "internet kullanımının kişinin hayatında soruna yol açma" sorularının toplamı genel BAPİNT toplam skoru ile yüksek korelasyon göstermektedir (0.82, p<0.01).

Normlar

BAPİNT, 2 puan için kesme noktasında duyarlılık 0.90, özgüllük ise 0.90 (PPV: 99,1 NPV:61,5) olmaktadır. Araştırmada 2 puan altı alan alanların oranı %83'tir.

Tarama formunda 3,5 puan için kesme noktasında duyarlılık 0.72, özgüllük ise 0.83 (PPV: 97,5 NPV:75,7) olmaktadır.

Kodlama ve veri girişi

BAPİNT'i kendi hazırladığınız bir SPSS dosyasına girecekseniz; yani kendi açtığınız bir dosyaya veri girmek istiyorsanız, BAPİ soru numarasının başına "b" harfini ekleyerek değişken isimlerini oluşturunuz. Örneğin "12" nolu soruda değişkeni "b12" olarak giriniz. Yanıt seçenekleri 0-1-2-3-4 olarak kodlanmalıdır.  Kodlamaya 1'den başlamayınız.

Hesaplama

İnternet kullanım sıklığı

b1

Tanı

b2+b3+ b4+b5+b6+b13

Yaşam üstüne etkileri

b7 + b8 + b9+ b10 + b11 + b12 + b14

Şiddetli istek

b15+b16

Motivasyon

b17+b18

BAPİNT toplam puanı (bağımlılık şiddeti)

(b1 + (b2+b3+ b4+b5+b6+b13)/6 + (b7 + b8 + b9+ b10 + b11 + b12 + b14)/7 + (b15+b16)/2 + (b17+b18)/2)/5

BAPİNT kısa hesaplama

B1 + B2

SPSS syntax

Compute tani=mean (b2,b3,b4,b5,b6,b13).

Compute yasam=mean (b7,b8,b9,b10,b11,b12,b14).

Compute crav= mean(b15,b16).

Compute motiv=mean(b17,b18).

Compute bapint=mean(b1, yasam, tani, motiv, crav).

Kaynak

Psychometric properties of the Addiction Profile Index Internet Addiction Form(BAPINT). Ogel K, Karadag F, Satgan D. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2012;22(Suppl. 1):S110.

Bağımlılık Profil İndeksi’nin (BAPİ) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenilirliği.  Ogel K, Evren C, Karadağ F, Gurol T. Defne. Türk Psikiyatri Dergisi (2012). 23(4):264-273..

 

 BAPİ 

 BAPİ Klinik formu

  BAPİ Kısa formu

  BAPİ Risk Tarama formu

 BAPİ Ergen formu

 

 

 

 

Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2012 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim